SAR 2556


รายงานการประเมินตนเอง 

ครั้งที่ 4 

ของ 

ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายใน

ปีการศึกษา 2556