KPI 7‎ > ‎

KPI 7.1

ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของคณะวิชา (สกอ.7.1)
Showing 11 items
หมายเลขข้อมูลส่วนกลางหัวข้อชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
หมายเลขข้อมูลส่วนกลางหัวข้อชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 1.1.3  เอกสาร แผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2556-2560 คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
เอกสารหมายเลข 1.1.4  เอกสาร  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจ 
เอกสารหมายเลข 1.1.6  เอกสาร  รายงานการประชุมผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
เอกสารหมายเลข 7.1.1 เอกสาร เอกสารประมาณการงบประมาณของคณะบริหารธุรกิจปีการศึกษา 2556 คณะบริหาร 
เอกสารหมายเลข 7.1.2  เอกสาร จัดทำแผนความเสี่ยงและการทบทวนแผนความเสี่ยงของคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2556 คณะบริหาร 
เอกสารหมายเลข 7.1.3  เว็บไซต์  MyBU Interactive Web Services for Faculty and Staff ดาวน์โหลด  
เอกสารหมายเลข 7.1.3  ิิิ้เอกสาร  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2556 คณะบริหาร 
เอกสารหมายเลข 7.1.4  เว็บไซต์  ระบบ University Records System Access (URSA online)  ดาวน์โหลด  
เอกสารหมายเลข 7.1.5  เว็บไซต์   ระบบ Instructor Management System  ดาวน์โหลด  
เอกสารหมายเลข 7.1.6  เอกสาร โปรมแกรม MEIS Menu  คณะบริหาร 
เอกสารหมายเลข 7.1.7 เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHEQA) http://www.cheqa.mua.go.th/ ดาวน์โหลด  
Showing 11 items