KPI 7‎ > ‎

KPI 7.6

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะวิชา (สมศ.13)
Showing 1 items
หมายเลขข้อมูลส่วนกลางหัวข้อชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
หมายเลขข้อมูลส่วนกลางหัวข้อชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 7.6.1  เอกสาร  ผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะบริหาร  
Showing 1 items