KPI 9‎ > ‎

KPI 9.1

มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
Showing 1 items
หมายเลขข้อมูลส่วนกลางหัวข้อชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
หมายเลขข้อมูลส่วนกลางหัวข้อชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 9.1.11  เอกสาร   รายงานการประเมินตนเองของคณะ/ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ.. (ปีการศึกษา 2556) คณะ 
Showing 1 items