KPI 5‎ > ‎

KPI 5.3

ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.8)
Showing 1 items
หมายเลขข้อมูลส่วนกลางหัวข้อชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
หมายเลขข้อมูลส่วนกลางหัวข้อชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 5.3.1  เอกสาร รายงานผลการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจ 
Showing 1 items