KPI 5‎ > ‎

KPI 5.4

การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 


Showing 6 items
หมายเลขข้อมูลส่วนกลางหัวข้อชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
หมายเลขข้อมูลส่วนกลางหัวข้อชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 5.1.3 เอกสาร  แผนการบริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจ 
เอกสารหมายเลข 5.2.2  เอกสาร รายงานสรุปผลโครงการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน คณะบริหารธุรกิจ 
เอกสารหมายเลข 5.4.1  เอกสาร รายงานสรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนการบริการทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจ 
เอกสารหมายเลข 5.4.2  เอกสาร สรุปผลโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ คณะบริหารธุรกิจ 
เอกสารหมายเลข 5.4.3  เอกสาร หลักฐานการพัฒนาตนเองของ ธุรกิจเวชสำอางค์และ ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมรถครบวงจร คณะบริหารธุรกิจ 
เอกสารหมายเลข 5.4.4  เอกสาร หลักฐานการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจ SME ของศูนย์วิสาหกิจชุมชน คณะบริหารธุรกิจ 
Showing 6 items